Tamil-SriLankaEnglish (UK)

කර්මාන්ත වලින් සිදුවන පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික පහසුකම් සලසා දීම

විශේෂඥයින් / උපදේශකයින් සහ රසායනාගාර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය.

පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන සේ අපජලය බැහැර කිරීම, වායු සහ ශබ්ද විමෝචනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිසි පියවර ගැනීමට අයදුම්කරු කටයුතු කළ යුතු වේ.

අයදුම්කරුගේ වගකීම වන්නේ බාහිර පරිසරයට එනම්, වාතය, ජලය හා පසට අපද්‍රව්‍ය මුදා හැරීමේ දී වන බලපෑම අවම වනසේ කටයුතු කිරීමයි. මේ සඳහා සුදුසු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් සහ සුදුසු ප්‍රායෝගික පාරිසරික විකල්ප අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රශස්ත පාරිසරික විසඳුම් කරා කර්මාන්තකරුවන්ට ළඟා විය හැකිය.

මේ සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ අයදුම්කරුවෙකු විසින් අදාල කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විමෝචනය වන/ බැහැර කරනු ලබන පාරිසරික දූෂ්‍යකාරක සම්බන්ධයෙන් පිළිගත් රසායනාගාරයක් වෙතින් විශ්ලේෂණයට ලක් කිරිම අනිවාර්යවේ.

යම් කර්මාන්තයක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට දක්වන අනුකූලතාව සනාථ කිරීම සඳහා ඇතැම් පාරිසරික පරාමිතීන් ඇගැයීම් පිළිබඳ වාර්තා නොකඩවා ලබාගත යුතු වේ. කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජනනය වන පාරිසරික දූෂ්‍යකාරක සහ විමෝචනයන්  පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන් ඉක්මවා යන්නේ නම් අයදුම්කරු විසින් පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතු වේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් කර්මාන්තහිමියන්ගේ පහසුව සලකා, ඔවුන් හට පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා වන නිසි තාක්ෂණික මග පෙන්වීම සහ උපදෙස් ලබාගැනීමට හැකි විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින් ගේ ලැයිස්තුවක් පිළියෙල කර තිබේ. යම් කර්මාන්තයක නිපදවෙන අපද්‍රව්‍ය හෝ විමෝචනයන් ගේ නියැඳි පරීක්ෂා කර අදාල කර්මාන්තය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රසායනාගාර ලැයිස්තුවක් ද පිළියෙළ කර ඇත.

කර්මාන්ත හිමියන්ගේ ගැටළු වලට විසඳුමක් ලබා දීම සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට මනා සේවයක් ලබාදීමේ අරමුණින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වර්තමාන විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින්ගේ ලැයිස්තුව සහ රසායනාගාර ලැයිස්තුව පවත්වාගෙන යාම සහ කලින් කලට අදාල යාවත්කාල කිරීම් සිදු කර ගෙන යයි.

වසර 2 කට වරක් විශේෂඥයින් / උපදේශකයින් ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍ර කැඳවනු ලැබේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වීමට අදහස් කරන යම් විශේෂඥයෙකු/ උපදේශකයෙකු හෝ රසායනාගාරයක් විසින් ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කර පහත දැක්වෙන ලිපි ලේඛන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ලිපි ලේඛන
 • සමාගම් අංශ චිත්‍රය/ සැකැස්ම
 • සාර්ථකව අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘති 3ක් අරභයා පාරිභෝගිකයින් වෙතින් ලද සතුටුදායක ලිපි
 • කාර්ය මණ්ඩලයෙහි අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

යම් විශේෂඥ ආයතනයක් / උපදේශක ආයතනයක් හෝ රසායනාගාරයක් සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වීමට අය කරන ගාස්තුව රු. 15000/= කි. (මේ සඳහා රජයේ අනුමත බදු ඇතුලත් විය යුතුය.)

වාර්ෂික දායකත්ව ගාස්තුව රු.20000/=කි. (මේ සඳහා රජයේ අනුමත බදු ඇතුලත් විය යුතුය.)

විශේෂඥයෙකු හෝ උපදේශකයෙකු හෝ රසායනාගාරයක් අලුත් කිරීම සඳහා අයදුම් පත

අපනයන සැකසුම් කලාප සහ කර්මාන්තපුරවලින් පිටත මහා පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ දුෂකාරක කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම් පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහා වු කමිටුව.

1993 සැප්තැම්බර් මස 15 වන දිනැති කැබිනට් පත්‍රිකා අංක 93/340/166 ට අනුව,අපනයන සැකසුම් කලාප සහ කර්මාන්තපුරවලින් පිටත මහා පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ දුෂකාරක කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම් තීරණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික කමිටුවක් ස්ථාපනය කරන ලදී. මෙය නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධව තීරණ ගන්නා ඉතා විධිමත් තාක්ෂණික කමිටුවකි. මෙම කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය යන ආයතන වල විධායක මට්ටමේ තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වේ.

කොළඹ ප්‍රදේශයේ 75% ක ජල ඉල්ලුම අඹතලේ පොම්පාගාරය මඟින් සපයනු ලබන අතර පොම්පාගාරය වෙත ජලය කැලණි ගඟෙන් ලබා ගන්නා නිසා කාර්මික අපදියර මුදා හැරිම මඟින් කැලණි ගඟ දූෂණය වීම අවම කිරීම මෙම කමිටුවේ ප්‍රධාන අරමුණ විය. නමුත් දැනට මෙම කමිටුව මඟින් කැලණි ගංඟා ද්‍රෝණියට බාහිරින් පිහිටුවා ඇති විශාල අපජල ප්‍රමාණයක් පිටකරන මහා පරිමාණ හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත පිළිබඳවද අවධානය යොමුකර ඒවා සඳහා ද අවශ්‍ය උපදෙස් හා නිර්දේශ ලබාදීම සිදුකරනු ලබයි.

පරිසර හිතකාමි කාර්මික පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක ණය යෝජනා ක්‍රමය

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරයෙහි පරිසර දුෂණ පාලන ඒකකය සහ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙහි ව්‍යාපෘති කළමණාකරන ඒකකය සමග එක්ව උක්ත ණය යෝජනා ක්‍රමය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා හදුන්වා දීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පරිසර හිතකාමී කර්මාන්ත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමයි.


කාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළින් සිදුවන පරිසර දුෂණය සහ අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම, සම්පත් ප්‍රතිසාධනය සහ සුරකීම, පරිසර දුෂණය පාලනය සහ අවම කිරීම, පාරිසරික ගැටළු විසදීම සඳහා කටයුතු කිරීම, බලශක්ති පරිභෝජනය හා පාරිසරික වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුලික ක්‍රමෝපායන් ආරම්භ කිරීම වැනි කටයුතු සඳහා මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ව්‍යවසායකයින්ට සහන පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ණය මුදල් ලබා දෙනු ලැබේ.

 

Wednesday, 26 February 2020 04:37 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

oilP

polys

bios

weerawilasin

WEDC

 

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
The CEA raids an Illegal Lunch Sheet Manufacturing Factory in Korathota, Kaduwela. පරිසර දූෂණයට ප්‍රබල ලෙසින් හේතුපාදක වන පොලිතීන්... තවදුරටත් කියවන්න
තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්ය හමුවක් මෙවර තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු... තවදුරටත් කියවන්න
තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය - 2020 “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු තෙත්බිම්” මෙවර තෙත්බිම් දින ජාතික උත්සවය “ජෛව විවිධත්වයෙන් සපිරුණු... තවදුරටත් කියවන්න
ජගත් පරිසර දිනය - 2020 “සොබාදහමට ඉඩක්” 2020 ජගත් පරිසර දිනය පොසොන් පොහෝ දිනට යෙදී තිබු බැවින්,... තවදුරටත් කියවන්න