Tamil-SriLankaEnglish (UK)

කර්මාන්ත වලින් සිදුවන පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික පහසුකම් සලසා දීම

 1. පරිසර දූෂණය අවම කිරීම සහ වැළැක්වීම

පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන සේ අපජලය බැහැර කිරීම, වායු සහ ශබ්ද විමෝචනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිසි පියවර ගැනීම අයදුම්කරු කළ යුතු වේ.

අයදුම්කරුගේ වගකීම වන්නේ බාහිර පරිසරයට එනම් වාතය, ජලය හා පස ට අපද්‍රව්‍ය මුදා හැරීමේ දී වන බලපෑම අවම වනසේ කටයුතු කිරීමයි. මේ සඳහා සුදුසු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් සහ සුදුසු ප්‍රායෝගික පාරිසරික විකල්ප අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රශස්ත පාරිසරික විසඳුම් කරා කර්මාන්තකරුවන්ට ළඟා විය හැකිය.

මේ සඳහා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ අයදුම්කරුවෙකු විසින් අදාල කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විමෝචනය වන/ බැහැර කරනු ලබන පාරිසරික දූෂ්‍යකාරක සම්බන්ධයෙන් පිළිගත් රසායනාගාරයක් වෙතින් විශ්ලේෂණයට ලක් කිරිම අනිවාර්ය වේ.

 1. විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින් ගේ ලැයිස්තුව
 2. රසායනාගාර ලැයිස්තුව

යම් කර්මාන්තයක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට දක්වන අනුකූලතාව සනාථ කිරීම සඳහා ඇතැම් පාරිසරික පරාමිතීන් ඇගැයීම් පිළිබඳ වාර්තා නො කඩවා ලබා ගත යුතු වේ. කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජනනය වන පාරිසරික දූෂ්‍යකාරක සහ විමෝචනයන්  පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන් ඉක්මවා යන්නේ නම් අයදුම්කරු විසින් පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතු වේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් කර්මාන්තහිමියන් ගේ පහසුව සලකා, ඔවුන්හට පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා වන නිසි තාක්ෂණික මග පෙන්වීම සහ උපදෙස් ලබා ගැනීමට හැකි විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින් ගේ ලැයිස්තුවක් පිළියෙළ කර තිබේ. යම් කර්මාන්තයක නිපදවෙන අපද්‍රව්‍ය හෝ විමෝචනයන් ගේ සාම්පලයක් පරීක්ෂා කර අදාල කර්මාන්තය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති පාරිසරික ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලදැයි පරීක්ෂාකිරීම සඳහා රසායනාගාර ලැයිස්තුවක් ද පිළියෙළ කර ඇත.

ඇතැම් විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින්  වෙතින් ලැබෙන උපදේශනයන් හේතුවෙන් කර්මාන්තහිමියන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයනට මුහුණ පාන අවස්ථා වාර්තා වී තිබේ. එමෙන්ම පාරිසරික පරාමිතීන් පිළිබඳ ගුණාත්මක සහ තත්ත්ව වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ද ගැටළු වලට මුහුණ පාන අවස්ථා වාර්තා වී තිබේ. කර්මාන්තහිමියන් ගේ මෙම ගැටළු වලට විසඳුමක් ලබා දීම සහ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට මනා සේවයක් ලබා දීමේ අරමුණින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වර්තමාන විශේෂඥයින්/ උපදේශකයින් ගේ ලැයිස්තුව සහ රසායනාගාර ලැයිස්තුව පවත්වාගෙන යාම සහ කලින් කලට අදාල යාවත්කාල කිරීම් සිදු කර ගෙන යයි.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියා පදිංචි වීමට අදහස් කරන යම් විශේෂඥයෙකු/ උපදේශකයෙකු හෝ රසායනාගාරයක් විසින් ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කර පහත දැක්වෙන ලිපි ලේඛන සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

 • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ ලිපි ලේඛන

 • සමාගම් අංශ චිත්‍රය/ සැකැස්ම

 • සාර්ථකව අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘති 3ක් අරභයා පාර්භෝගිකයින් වෙතින් ලද සතුටුදායක ලිපි

යම් විශේෂඥ ආයතනයක්/ උපදේශක ආයතනයක් හෝ රසායනාගාරයක් සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියා පදිංචි වීමට අය කරන ගාස්තුව රු. 7,500/= කි. වාර්ෂික දායකත්ව ගාස්තුව රු. 10,000/= කි.

විශේෂඥයෙකු හෝ උපදේශකයෙකු හෝ රසායනාගාරයක් අලුත් කිරීම සඳහා අයදුම් පත

 1. මහා සහ මධ්‍යම පරිමාණ පරිසර දූෂණ කාරක කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීමේ කමිටුව

කාර්මික ජනපද, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාප ආදියෙන් බැහැර පිහිටා ඇති මහා සහ මධ්‍යම පරිමාණ පරිසර දූෂණ කාරක කර්මාන්ත ස්ථාන ගත කිරීම ට කමිටුවක් පත් කර තිබේ. මෙය, පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීමේ ඒකකය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වැදගත්. තීරණ ගැනීමේ බලය සතු කමිටුවකි. මෙම කමිටුව; ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, ග්‍රාමීය සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය යන ආයතන වල නියෝජිතයින් ගෙන් සමන්විත වේ.

මෙම කම්ටුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ කර්මාන්ත වලින් කැලණි ගඟ ට බැහැර කෙරෙන අප දියර මගින් සිදු වන ජල දූෂණය අවම කිරිමයි. ඊට හේතුව කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ වලින් 75%ක ට පමණ ම පානීය ජලය සැපයෙන්නේ කැලණි ගඟ ආශ්‍රිත අඹතලේ ජල පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයෙන් වීමයි. නමුත් මේ වන විට කමිටුවෙහි අවධානය තවත් අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග ආශ්‍රිතව පිහිටුවා ඇති මහා සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත කිහිපයක් වෙත යොමු වී ඇත.

කැලණි ගඟ ආශ්‍රිත ව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධයෙන්  කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් මාර්ගෝපදේශ ලබා දී තිබේ.

 1. පරිසර හිතකාමී සත්ත්ව ගොවිපළ පවත්වාගැනීම සඳහා වන උපදේශක කමිටුව

සත්ත්ව ගොවිපළ පවත්වාගැනීම ආශ්‍රිත පාරිසරික ගැටළු දෛනිකව ඉහළ යමින් පවතී. දුර්ගන්ධ වහනය වීම සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරිම මගින් පානීය ජල ප්‍රභව දූෂණය වීම මේ සම්බන්ධයෙන් නැගෙන ප්‍රධාන චෝදනා වේ.

මේ හේතුවෙන් පැන නගින පාරිසරික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් සහ ප්‍රතිපත්ති  සම්පාදනය සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ මූලිකත්වයෙන්, සත්ත්ව පාලන සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් සභා යන රාජ්‍ය ආයතන වල සහභාගීත්වයෙන් උපදේශන කමිටුවක් පිහිටුවා ඇත.

2010 නොවැම්බර් 30 වන දා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව ගොවිපළ කර්මානත්යන් හි පරිසර හිතකාමී නැඹුරුව පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මධ්‍යම පරිසර  අධිකාරියේ ශ්‍රවණාගාරයෙහි පැවැත්විණි.

මූලික අරමුණු ;

සත්ත්ව ගොවිපළ, පරිසරය සහ සෞඛ්‍යය එකට එක්ව කටයුතු කිරීමෙන්  පාරිසරික, සත්ත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍යය යන අංශ ඉහළ ප්‍රමිතිකරණ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම තහවුරු කිරීම. 

දිස්ත්‍රික් කමිටු පිහිටුවීම මගින් සත්ත්ව ගොවිපළ වල සියළුම පාර්ශ්වකරුවන් අතර අන්‍යොන්‍ය සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීම. බස්නාහිර පළාත සඳහා එවැනි කමිටුවක් දැනටමත් පිහිටුවා තිබේ.

තාක්ෂණික උපදෙස් ප්‍රමිතිකරණය කිරීම සහ මාර්ගෝපදේශ අත්පොතක් සම්පාදනය කිරීම මගින් සත්ත්ව ගොවිපළ පාලකයින් සහ සත්ත්ව ගොවිපළ ක්‍රියාකාරකම් වලට අදාල ආයතන දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගැනීම. මේ වන විට මෙම අත්පොත සම්බන්ධ ප්‍රතිචාර සහ යෝජනා පිළිබඳව කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර ඉතා ඉක්මණින් මෙය ප්‍රකාශනය කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

සත්ත්ව පාලන ක්ෂේත්‍රයේ තාක්ෂණික නිලධාරීන් සහ පරිසර නිලධාරීන් සඳහා දැනුම්වත් කිරීමේ සහ පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම

 1. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියා පදිංචි රසායනාගාර සඳහා වන ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණ
 • ශ්‍රී ලංකා පරීක්ෂණ රසායනාගාර සංගමයේ සහයෝගය සහිතව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් එහි ලියාපදිංචි පුද්ගලික රසායනාගාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය මැන බැලීම සඳහා වාර්ෂිකව ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ.

 • 2013 දී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියා පදිංචි රසායනාගාර සංඛ්‍යාව 29කි. විශේෂඥතා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා වන මූලික කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර පෙර තහවුරු කිරිම් මගින් තෝරා ගන්නා රසායනාගාර සඳහා 2013 ජුනි මාසයේ දී පරීක්ෂණය පැවැත්වීම ඇරඹීමට අදහස් කර ඇත.

 • මෙම වැඩසටහන මගින් රසායනාගාර වල දැනට භාවිතා වන නියැදි පරීක්ෂා කරන ක්‍රමවේදය යාවත්කාල කිරීමට ත් භාවිතා කරන තාක්ෂණය නවීකරණය කිරිමට ත් ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසේ. සේවා ලාභීන් සහ තීරණ ගැනීමේ අධිකාරින් සඳහා නිවැරැදි වාර්තා ලබා ගැනිමට හැකි විම මගින් පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා වන පියවර මනාව ස්ථාපනය කිරිමට හැකි වේ.

 1. එකඟතා සහයෝගීත්ව මධ්‍යස්ථානය

විවිධ හේතූන් මත බොහෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත මගින් පරිසර දූෂණ පාලනයක් නිසියාකාරව සිදු නොවන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අදහසයි. පහසුවෙන් වටහාගත හැකි පැහැදිලි හේතුව නම් පරිසර දූෂණ පාලනය හා සම්බන්ධ පිරිවැය යි. මෙයින් ප්‍රධාන වන්නේ උපදේශනයට සහ පරිසර දූෂණ පාලන ක්‍රියාමාර්ග ස්ථාපනය කිරීමට වැය වන පිරිවැය යි.

මෙම තත්ත්වය සලකා බැලූ පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීමේ ඒකකය, එයට පිළියමක් වශයෙන් එකඟතා සහයෝගීත්ව මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා ඇත.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තුළ එකඟතා සහයෝගීත්ව මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා පරිසර දූෂණය පාලන අංශය මගින් NERD, ITI, IDB, NCPC සහ Switch Asia Program ආදී විවිධ තාක්ෂණික ආයතන සමග රැස්වීමක් මාලාවක් පැවැත්වීමට යෙදුණි. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මෙම තාක්ෂණික ආයතන සමග සහයෝගීතාවයෙන් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් වෙත අඩු මිළ තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීමෙහි නිරතව සිටි යි.

දැනට ඉහතින් සඳහන් කළ ආයතන මගින් සේවා ස්ථාන පවත්වා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමයන් හඳුන්වා දී ඇති අතර තවත් බොහෝ දේ සංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතී.

පරිසර දූෂණ පාලන අංශය කර්මාන්තහිමියන් ට අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා වන තොරතුරු ජාලයක් සම්පාදනය කිරීමට අදහස් කර ගෙන සිටී.

Monday, 27 June 2016 05:00 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

oilP

polys

bios

ReEBwaste

weerawilasin

epas

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2019 වව්නියා දිස්ත්‍රික්කය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ වව්නියා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2019 - කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කිලිනොච්චි කාර්යාලය මගින් 2019 ලෝක... තවදුරටත් කියවන්න