Tamil-SriLankaEnglish (UK)

නව කර්මාන්ත ස්ථානගත කිරීම සඳහා පාරිසරික නිර්දේශ ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය (පාරිසරික නිර්දේශය)

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගත යුතු නියමිත කටයුතු මගින් ආවරණය නොවන, උපලේඛනගත නොවූ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් පාරිසරික නිර්දේශය ලබා දීම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරය මගින් ඉටු කරන ප්‍රධාන කාර්යයකි. ජාතික පරිසර පනතෙහි IV-ඇ කොටසෙහි සඳහන් අනුමත කර්මාන්ත වැඩබිම් වලින් බැහැරව ඉදි කෙරෙන සියළුම යෝජිත කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම්, අපජල-ප්‍රතිකාරක වැඩ සටහන් වැනි නිසි පරිසර ආරක්ෂණ පහසුකම් වලින් සමන්විත විය යුතු අතර සක්‍රීය නිෂ්පාදනයට එළඹීමට පෙර ඒවායෙහි මනා පරිසර දූෂණ පාලන ක්‍රමවේදයන් පිහිටුවීම අනිවාර්ය වේ.

එමනිසා පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වැඩපිළිවෙළට අදාල නොවන සියළුම කර්මාන්ත වැඩබිම් හෝ නව කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකම් ස්ථාපනය කරවීම්; විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත වෙත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙතින් අදාල ව්‍යාපෘතීන් සඳහා වන වැඩබිම්වලට අවශ්‍ය පාරිසරික නිර්දේශ ලබා ගන්නා ලෙස අවවාද කෙරේ.
යෝග්‍යතා සැලකීමේ දී, යෝජිත ස්ථානය පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයසහ පළාත් කලාපයේ ඇති පළාත් පාලන ආයතන වල කලාපීය සැලසුම්වලට දක්වන අනුකූලතාව, රක්ෂිත කලාප සහ පරිසර දූෂණය සිදුවිය හැකි පරිසර පරිමාව හා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ අවශ්‍යතා යන කරුණු  මත පිරික්සීමට ලක් කෙරේ.

පාරිසරික නිර්දේශ ලබා දීමේ කාර්යයෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ යම්කිසි යෝජිත කර්මාන්ත ක්‍රියාකාරකමක් හේතුවෙන් මතුවිය හැකි යැයි බලාපොරොත්තු වන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට හෝ අවම කිරීමට අවශ්‍ය පියවර සම්පාදනය කිරීමයි.

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය ලබා දෙනුයේ දියර/ඝන අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට බැහැර කිරීම සහ ශබ්දය/වායු පරිසරයට විමෝචනය කිරීම යන කටයුතු වල දී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් පනවා ඇති ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට ක්‍රියා කරන කර්මාන්ත සඳහා පමණි. නමුත් අවිධිමත් ලෙස, නිසි පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමේ ආරක්ෂණ පියවර රහිතව ආරම්භ කරන ලද ඇතැම් කර්මාන්ත සඳහා මෙම ප්‍රමිතීන්ට අනුගත වීමට අපහසු වන අවස්ථා ද තිබේ.

මෙම ගැටළුවට පිළියමක් වශයෙන් සහ සිදුවිය හැකි පරිසර දූෂණය ආරම්භක අවස්ථාවේ දී ම පාලනය කිරීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පාරිසරික නිර්දේශ නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාමාර්ගය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ට මෙන්ම කර්මාන්ත සඳහා ද ප්‍රතිලාභ රැසක් ගෙන දෙයි. ආරම්භක අවස්ථාවේ දී ම පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීමට ලැබීම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක් වන අතර පාරිසරික නිර්දේශයන්හි ඇතුළත් කොන්දේසි වලට අනුගත වන්නේ නම් කර්මාන්තහිමියන්ට ද එම ප්‍රතිලාභය ම ලැබේ.

පාරිසරික නිර්දේශ ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

  1. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හෝ පළාත්/ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයක් වෙතින් අදාල අයදුම්පත ලබා ගැනීම

  2. අදාල ලිපි ලේඛන සමග (වැඩබිමෙහි මිනින්දෝරු සැලැස්ම, ගොඩනැගිලි සැලසුම්, ආසන්නතම නගරයේ සිට යෝජිත ස්ථානය දක්වා වන මාර්ග සිතියම) නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම

  3. සියළුම ලිපි ලේඛන සහිතව අයදුම් පත පුරවා ඉදිරිපත් කර තිබේ නම්. පරීක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන ලෙස අයදුම්කරු වෙත ලිඛිතව දන්වනු ලැබේ. වර්තමානයේ දී මේ සඳහා වන අවම මුදල රු. 3360/-ක් වන අතර උපරිමය රු. 11,200/- ක් වේ. (අනුමත රාජ්‍ය බදු සහිතව)

  4. පරීක්ෂණ ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් වැඩබිම් පරීක්ෂාවක් සිදු කරනු ලැබේ.]

යෝජිත ස්ථානය නිර්දේශ කළ හැකි නම්, සිදු විය හැකි පරිසර දූෂණය අවම කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය කොන්දේසි සහිත පාරිසරික නිර්දේශය අදාල පළාත් පාලන ආයතනය වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම පාරිසරික නිර්දේශයෙහි පිටපතක් අයදුම්කරුටත් වෙනත් අදාල සංවිධාන හෝ ආයතන ඇතොත් ඒ වෙතත් යොමු කරනු ලැබේ.

Tuesday, 23 July 2013 14:26 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

infoactsin

oilP

polys

bios

ReEBwaste

weerawilasin

epas

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2019 වව්නියා දිස්ත්‍රික්කය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ වව්නියා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ... තවදුරටත් කියවන්න
ලෝක පරිසර දින සැමරුම - 2019 - කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ කිලිනොච්චි කාර්යාලය මගින් 2019 ලෝක... තවදුරටත් කියවන්න