Tamil-SriLankaEnglish (UK)
 • aa8.jpg
 • aa9.jpg
 • aa11.jpg
 • aa12.jpg
 • bann33.jpg
 • img10.jpg
 • sliderN1.jpg
 • sliderN2.jpg
 • sliderN3.jpg
 • sliderN4.jpg
 • sliderN5.jpg
 • sliderN6.jpg
 • sliderN7.jpg
 • sliderN8.jpg
 • thumb01.jpg
 • thumb02.jpg
 • thumb03.jpg
S.M.Chandrasenaපරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්‍ය ගරු  එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමාගේ පණිවිඩය
 

 
Mr.Jayantha Samaraweeraපරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමාගේ පණිවිඩය
 
 
 
 
profileමධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය 

 
 
IMG 7027 Final 2මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතාගේ පණිවිඩය
පරිසරයත් සංරක්ෂණය කරමින් සංවර්ධන ඉලක්ක ජය ගැනීම අභියෝගයකි. එම අභියෝගය ජය ගනිමින් තිරසාර.........තවදුරටත් කියවන්න.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

1980 අංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනත යටතේ වර්ෂ 1981 අගෝස්තු මස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ස්ථාපනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය සහ පාරිසරික කටයුතු ඒකාබද්ධ කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, වර්ෂ 2001 දී පිහිටුවන ලද පරිසර සහ ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ අමාත්‍යංශය විසින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා සම්බන්ධ සියළු වගකීම් දරනු ලැබේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සතු නෛතික බලතල 1988 අංක 56 දරණ ජාතික පරිසර (සංශෝධන) පනත යටතේ පුළුල් කරන ලදී.

පසුබිම

පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ නිත්‍ය නේවාසික නියෝජිත අතර ඇති වූ සාකච්ඡා සම්මුති සටහන පාදක කර ගනිමින් 24.04.2008 දින ශ්‍රී ලංකා රජය සහ කොරියානු ජනරජය විසින් තාක්ෂණික හා මූල්‍යාධාර ලෙස රුපියල් මිලියන 450ක් ද ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගිවිසුමෙහි සඳහන් නියමිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක් ද දොම්පේ සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත.
මෙම කසළ රඳවනය මගින් දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභා සීමාවේ කසළ සඳහා අවසන් බැහැරලීමේ පහසුකම් ලබා දීම ට සැලසුම් කර ඇති අතර එමගින් දිනකට කසළ ටොන් 10ක් කළමනාකරණය කිරීම ට යෝජිත ය. මූලිකව මෙම භූමිය ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් වූ අතර වාණිජ  වන වගාවක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ට ලබා දී තිබුණි. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම භූමියෙන් අක්කර 68ක් දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ට ලබා දීම ට පියවර ගත් නමුදු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් එයින් හෙක්ටයාර 6ක් පමණක් සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය ඉදිකිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් තෝරා ගන්නා ලදී.

අරමුණු

 • කසළ කළමනාකරණයට අදාලව කටයුතු කරන ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්නන් සහ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ධාරිතා වර්ධනය කිරීම

 • ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග සහ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමවේදයක් සඳහා වූ වැඩ සටහන් ආධාරයෙන් ඒකාබද්ධ කසළ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපිත කිරීම

 • කසළ ජනනය වන ස්ථාන, කසළ ජනනය වන ප්‍රමාණය, කසළ එකතු කිරීම සහ/ හෝ ගෘහස්, කසළ සඳහා ප්‍රතිකර්ම යෙදීම ආදිය පිළිබඳ සාකච්ඡා සිදු කිරීම
 • ඉහත ප්‍රදේශය තුළ ජනනය වන ගෘහස්ථ කසළ සඳහා සුරක්ෂිත මෙන්ම කාර්යක්ෂම කසළ එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයක් ඉදිකිරීම සහ එයට අදාල යටිතල පහසුකම් ඉදි කිරිම

කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය මගින් සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයේ ඉදිකිරීම් වලට අදාල විශේෂිත ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යෑම සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති සටහන් අනුව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයේ පස් කැණීම් කටයුතු සිදු කආ යුතු විය.

ඒ අනුව, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ ආයතනය වන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පාංශු කැණීමේ කටයුතු සාර්ථකව නිම කරන ලද අතර, 07.06.2012 දින  ගරු පරිසර අමාත්‍යතුමාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති උත්සවයක දී ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති භූමිය එදින සිට කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය වෙත පවරන ලදී.

කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය විසින් පත් කරන ලද සැම්හි ඉදිකිරීම් ආයතනය විසින් මේ වන විට සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනයේ බිම් පිරවුම්, ආස්තරණ යෙදීම, අපදියර එකතු කිරීමේ නල පද්ධතිය, ජලවහන පද්ධති සහ වායු එක්රැස් කිරිමේ නල පද්ධතිය ඉදිකර අවසන් වී ඇත. වර්තමානය වන විට පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සහ අපදියර ප්‍රතිකර්ම පද්ධතිය ඉදිකෙරෙමින් පවතී.

Landfill area once earth work was completed Leachate treatment area after completion of earth work Construction of Superstructure of Landfill area Sanitary Landfill Area after completion of the Construction

 

Wednesday, 11 September 2013 09:18 අවසන් වර ට යාවත්කාල කළ දිනය

අපගේ සේවාවන්

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගෙන පරිසරය සුරැකීමට දායක වන්න..පරිසරය සම්බන්ධ මහජන පැමිණිලි

 

පරිසර ගැටළු ආශ්‍රිත මහජන පැමිණිලි විසඳීම..

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

 

සිතියම්, දත්ත හා තොරතුරු...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epa sinhala

infoactsin

wetQ

oilP

polys

bios

weerawilasin

 

නවතම පුවත් සහ තොරතුරු

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
නීති විරෝධී පොලිතීන් තොගයක් හෝකන්දර දී අත්අඩංගුවට.... මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ලැබුණු තොරතුරකට අනුව 2019 ජුනි... තවදුරටත් කියවන්න
බාලදක්ෂිකාවන් සඳහා වූ දැනුවත් කිරිමේ වැඩමුළුව බාලදක්ෂිකාවන්ගේ “මිහිතලය සුරකින්නිය” පදක්කම අරමුණු... තවදුරටත් කියවන්න
පරිසර නියමුවන්ගේ ඉන්දියානු සංචාරය සෑම වසරකම ජනාධිපති පදක්කම් ප්ර දානයේදී විශිෂ්ට සම්මාන... තවදුරටත් කියවන්න
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රුක් රෝපණයක්... ඉහළ යන වායු දූෂණය හමුවේ ඊට පිළියමක් ලෙසිනුත් පාරිසරික... තවදුරටත් කියවන්න
“ක්‍රීඩා තරඟ වලදී පරිසර ආරක්ෂණය” නේවාසික වැඩසටහන ජාතික ඔලිම්පික්  ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ හා දකුණු... තවදුරටත් කියවන්න